Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Երրորդ և հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի համար միանվագ (հրատապ) օգնու թյուն չստացած ընտանիքին տրվու՞մ է, արդյոք, երեխայի ծննդյան կապակցությամբ դրամական օժանդակություն:
2008 թվականին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը (35000 դրամ) ստացած, սակայն ՀՀ կառավարության 2007թ. դեկտեմբերի 27-ի “2008 թվականի պետական նպաստների չափերը սահմանելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ  և լրացումներ կատարելու մասին’’ N 1530-Ն  որոշմամբ սահմանված` ընտանիքում երրորդ և հաջորդ յուրաքանչյուր երեխայի համար միանվագ (հրատապ) օգնությունը չստացած երեխայի համար տրվում է երեխայի ծննդյան կապակցությամբ դրամական օժանդակություն, որի չափը սահմանվել է 300 հազար դրամ:
Երեխայի ծննդյան կապակցությամբ դրամական օժանդակություն տրամադրվում է, եթե ծնողը դրամական օժանդակություն ստանալու համար սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմին դիմել է երեխայի ծնվելուց հետո` վեց ամսվա ընթացքում:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012