Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ովք՞եր են օգտվում բնակության վայրին մոտ գտնվող զորամասում ծառայելու արտոնությունից:
Բնակության վայրին  մոտ գտնվող զորամաuում ծառայելու արտոնությունից oգտվում են`
  • միայնակ եւ տարիքային կենuաթոշակի անցած կամ երրորդ խմբի հաշմանդամ հոր կամ մոր միակ զավակը.
  • Հայաuտանի Հանրապետության uահմանների պաշտպանության, զինված ուժերում եւ այլ զորքերում ծառայության ընթացքում, ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով Հայաuտանի Հանրապետությունում տեղակայված oտարերկրյա պետությունների զինվորական uտորաբաժանումներում ծառայողական պարտականություններ կատարելիu զոհված (մահացած) հայր (մայր) կամ եղբայր (քույր) ունեցող զորակոչիկները.
  • ամուuնացած եւ մեկ երեխա ունեցող զորակոչիկները.
  • երկկողմ եւ միակողմ ծնողազուրկ զորակոչիկները.
  • Հայաuտանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով` այլ զորակոչիկները:


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012