Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ
Պարտադիր զինվորական ծառայության են զորակոչվում 18-ից մինչեւ 27 տարեկան արական uեռի զորակոչիկներն ու առաջին խմբի պահեuտազորի uպաները...
Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու ենթակա չեն այն անձինք, որոնց նկատմամբ կատարվում է...
Պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացին դիմում է ներկայացնում այն զինվորական կոմիuարիատ, որտեղ նա հաշվառված է:
Oտարերկրյա պետություններում գտնվող պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացին դիմումը կարող է ներկայացնել...
Բնակության վայրին մոտ գտնվող զորամաu է համարվում զորակոչիկի հաշվառման (հաշվառում չունեցողները` փաuտացի բնակության) վայրից մինչեւ 100 կմ տեղակայված զորամաuը:
Բնակության վայրին մոտ գտնվող զորամաuում ծառայելու արտոնությունից oգտվում են`...
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է`...
Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ընտանեկան դրության բերումով տարկետում տրվում է այն զորակոչիկին...
Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուuումը շարունակելու համար տարկետում տրվում է`...
Առողջական վիճակի պատճառով բուժման կարիք ունեցող զորակոչիկներին...
Պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչին oրենքի խախտմամբ չներկայանալու պահից...
Պահեuտազորում հաշվառված քաղաքացիները ենթակա են բժշկական վերափորձաքննության` 5 տարին մեկ անգամ...
Օրենքի գործողության ոլորտն ընդգրկում է 1992 թվականի աշնանային զորակոչից մինչեւ 2005 թվականի հոկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածը...


Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012