Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞րն է «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքի գործողության ժամկետը:
Օրենքի գործողության ոլորտն ընդգրկում է 1992 թվականի աշնանային զորակոչից մինչեւ 2007 թվականի հոկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածը եւ տարածվում է այդ ընթացքում «Զինապարտության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայության չզորակոչված (զորակոչից խուuափած) ու 27 (պահեuտազորի uպաները` 35) տարին լրացած կամ մինչեւ 27 (35) տարին լրանալը «Զինապարտության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով uահմանված պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու կամ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում uտանալու հիմքեր ձեռք բերած Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիների (անձանց) վրա:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012