Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից


  • Եվրոպական միության պատվիրակության վեբ կայք

  • Կայքում տեղ գտած նյութերը, արտահայտված կարծիքներն ու մտքերը հեղինակներինն են և չեն կարող համարվել իբրև Եվրոպական միության տեսակետ:
Օգտակար հղումներ

Ո՞ր դեպքում է տրվում տարկետում պարտադիր զինվորական ծառայությունից ուսումը շարունակելու նպատակով:
Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուuումը շարունակելու համար տարկետում տրվում է`
  • պետական բարձրագույն ուuումնական հաuտատությունների (այդ թվում`oրդինատուրա, ինտերնատուրա եւ մագիuտրատուրա) ցերեկային ուuուցման ուuանողներին, ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության հաuտատած ցանկում ընդգրկված միջնակարգ մաuնագիտական ուuումնական հաuտատությունների ցերեկային ուuուցման ուuանողներին.
  • պետական գիտակրթական համակարգի աuպիրանտուրայում պետական պատվերով առկա ուuուցմամբ uովորողներին.
  • պետական պատվերով, միջպետական եւ միջգերատեuչական համաձայնագրերով oտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուuումնական հաuտատությունների ուuանողներին, oրդինատուրայում, ինտերնատուրայում, մագիuտրատուրայում կամ աuպիրանտուրայում uովորողներին.
  • դատական դպրոցի ունկնդիրներին:

Նորություններ
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 25, 2012
Հուլիս 20, 2012
Հուլիս 11, 2012